Příslušenství

Kinko waki Goto kozuka

19th century, shakudo – nanako dji with motive Seven Ghots of Luck – shichifukudjin, Daitoku, Bishamon-ten a Djuródjin with Deer. Hó signature Inoue Shinkai.

mec-6-nuz